The Ski is the Limit

Algemene Verordening Gegevensbescherming voorwaarden.

De voorwaarden van The Ski is the Limit voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor toepassing voor de gehele EU, onder de naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Leest u alstublieft onze voorwaarden aandachtig.

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij The Ski is the Limit. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om onze diensten aan je te leveren en om je te informeren over diensten, voor zover je hiertoe toestemming voor hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden en om je te informeren over onze diensten. Sommige van deze gegevens geef je direct, bijvoorbeeld wanneer je een persoonlijke coach/trainer wil inschakelen. Hierbij vragen wij om je e-mailadres en telefoonnummer.

Wij verzamelen echter ook informatie die nodig is voor de facturatie:

·         Voor- en achternaam;

·         Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);

·         E-mailadres;

·         Je mobiele nummer;

·         Je woonadres;

·         Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;

·         Bedrijfsnaam (indien van toepassing).

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens om je diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om bijvoorbeeld de betaling te controleren.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail of telefonisch. Zo ontvang je van ons facturen en kunnen wij met je communiceren om afspraken te maken, problemen op te lossen en om je uit te nodigen om deel te nemen aan trainingen/lessen/clinics. Vandaar dat wij interessante content delen en/of extra informatie geven rondom de trainingen/lessen/clinics.


Marketing. We willen je graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze diensten. Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten voor de Belastingdienst (bijvoorbeeld politie/justitie).


Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor archivering doeleinden, rapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens? We delen jouw persoonlijke data nooit met iemand. NAW gegevens kunnen worden gedeeld in de volgende gevallen.

·         Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en onze partner-diensten mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het innen van betalingen via ‘Tikkie’, het bieden van cliëntondersteuning en het met jou kunnen communiceren in verband met onze diensten;

·         In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;

·         Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;

·         Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet voor je lessen hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;

·         Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;

·         Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons op ons kantoor in Hoofddorp, Nederland.

Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van jouw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG. Als je meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met Yvonne Cassee-Marks.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zolang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien je gedurende twee jaar geen gebruik maakt van onze diensten, markeren we deze in onze database als ‘inactief’. In dat geval maken we niet langer actief gebruik van jouw informatie bijvoorbeeld om je over onze diensten te informeren. Je gegevens wordt dan gearchiveerd zodat je het op ieder gewenst moment weer kunt her-activeren, mocht je in de toekomst opnieuw van onze diensten gebruik willen maken.

Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens binnen enkele werkdagen, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens. Als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je contact opnemen met The Ski is the Limit via mailadres info@theskiisthelimit.nl. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

·         De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;

·         De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing; iii) ter archivering van informatie over jouw gegevens zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van onze systemen;

·         De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;

·         Wanneer je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met The Ski is the Limit. Je kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming Yvonne Cassee via yvonne@theskiisthelimit.nl. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.